Privacy Statement ILLC

Nederlandse versie

(click here for english version)

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), gevestigd aan Science Park 107 1098 XG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

http://www.illc.uva.nl/

Science Park 107

1098 XG Amsterdam

Tel: +31 20 525 6051

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ILLC verwerkt uw persoonsgegevens bij registratie voor SYSMICS2019. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Affiliatie

We verwerken verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, of gegevens van minderjarigen. 

Deze website gebruikt geen social media plugins waarmee data gedeeld zou kunnen worden met externe partijen.

 

Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens t.b.v. de verwerking van uw registratie voor SYSMICS2019. De grondslag hiervoor is toestemming via het registratieformulier.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen gerelateerd aan deze website besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ILLC bewaart uw persoonsgegevens tot na aanvang van de volgende editie van SYSMICS

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ILLC verstrekt aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ILLC gebruikt voor deze website (http://events.illc.uva.nl/SYSMICS2019/) voor website bezoekers geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ILLC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar illc@uva.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . ILLC
wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ILLC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
ons via illc@uva.nl.

 

English version

The Institute for Logic, Language and Computing (ILLC), located at Science Park 107 1098 XG Amsterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details:

Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

http://www.illc.uva.nl/

Science Park 107

1098 XG Amsterdam

Tel: +31 20 525 6051

 

Personal data we process:

ILLC processes the personal data you submit with your registration for SYSMICS2019. Below is an overview of the personal data we process:

  • First- and last name
  • Address information
  • Email
  • Affiliation

We do not process sensitive personal data or the personal data of minors. 

This website does not use social media plugins which could cause data to be shared with third parties.

 

Grounds for permission

We process your personal data in orde to process you registration for SYSMICS2019. Grounds for this is consent given when submitting the registration form.

 

Automated decision making

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) does not make decisions based on automated processing related to this web application about matters that can have (significant) consequences for people, for example decisions taken by computer programs or systems. , without a person (for example an employee of the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)) sitting in between.

 

Duration of storing personal data

ILLC will store your personal data untill the start of the next edition of SYSMICS.

 

Sharing personal data with third parties

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) provides data to third parties if and and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

 

Cookies, or similar techniques, that we use

ILLC does not use cookies or similar technologies for visitors to this website (http://events.illc.uva.nl/SYSMICS2019).

 

 

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to illc@uva.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. The institute for Logic, Language and Computing (ILLC) also wishes to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data

The Institute for Logic, Language and Computing (ILLC) takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or there are indications of abuse, please contact us via illc@uva.nl.